بررسی مالی طرح کشت میوه پیتایا 

مساحت کشت : ۸۰۰۰ مترمربع
مساحت زمین موردنیاز : ۸۰۰۰ مترمربع
میزان تولید سالیانه : ۱۰۰۰ کیلوگرم
میزان سرمایه گذاری کل : ۵۰۰ میلیون تومان
میزان سود کل : ۲۰۰ میلیون تومان
تعداد نیروی انسانی مورد نیاز : ۳ نفر
نرخ بازده : ۳۵درصد